For utstillere

utstiller

Påmelding

Bruk skjemaet nedenfor. Påmeldingen er ikke gyldig før du har mottatt bekreftelse fra oss!

Søknad om utstillerplass. Vennligst fyll ut feltene så fullstendig som mulig.
Felt merket med stjerne (*) er obligatoriske og må fylles ut.


Firma / Utstiller*

Kontaktperson (fornavn og etternavn)*

Telefon*

Mobil

Postadresse

Postnummer*

Poststed

E-post*

Hjemmeside

VAREGRUPPE / VARESORT* (må fylles ut så nøyaktig som mulig)

TEKNISKE OPPLYSNINGER

Påmeldingsavgift tilkommer, kroner 900,- eks. mva.

Gatestand - utendørs - kr. 385,- eks. mva. per løpemeter

Bredde

Dybde

På parkeringsplass - utendørs - kr. 275,- eks. mva. per kvadratmeter

Bredde

Dybde

Innendørs - Amfi Otta - KUN FÅ PLASSER - kr. 425,- eks. mva. per kvadratmenter

Bredde

Dybde

Ønsker du strøm på standen? TIllegg kr. 385,- eks. mva per stand

Oppgi evt. strømbehov

Blir det benyttet høyttaler / musikk?

Ønsker du annonse i Martnasavisa?

Ønsker du tilgang til trådløst nettverk?

 Ja Jeg bekrefter at opplysningene er riktige, at jeg har lest og godkjent reglementet og jeg ønsker med dette å bestille stand under årets Ottamartna. Jeg er kjent med at min bestilling ikke er gyldig før jeg har fått bekreftelse fra arrangøren.

Reglement for martnan

1. Påmelding / fakturering / betaling
Påmelding til Ottamartnan blir ikke registrert før utstiller har fått bekreftelse. Plassavgift faktureres når påmeldingen er bekreftet fra arrangøren. Utstillere/selgere som ankommer Ottamartnan uten å ha bestilt og fått bekreftet plass, eller som ikke har betalt plassen ved ankomst, vil avvises. Alle priser er oppgitt eks. mva.

2. Avbestilling
Bestilt plass som ikke er avbestilt minst tre uker før arrangementet, må betale hele leie. Ved tidligere avbestilling tilbakebetales standleie. Om utstiller er misfornøyd med tildelt plass ved ankomst til Ottamartnan, godtgjør dette ingen refusjon av innbetalt avgift.

3. Tildeling av plass
Under Ottamartnan er Otta Handels- og næringsforening delegert myndighet til å forvalte Sel kommunes forskrift om handel utenom fast utsalgssted. Salg og utstilling under Ottamartnan kan derfor kun foregå etter avtale med Ottamartnan og i henhold til de priser og retningslinjer Ottamartnan har vedtatt. Ingen andre enn Ottamartnan kan godkjenne flytting eller utvidelse av stand. Avslag på søknad om plass og tilbakekalling av plassering kan ikke påklages.

4. Plassering
Ottamartnan er opptatt av å sikre et bredest mulig vareutvalg og en harmonisk sammensetting av boder/stands. Ottamartnan forbeholder seg rett til å avgjøre hvilke firma som kan delta på Ottamartnan samt, uavhengig av omsøkt plass, foreta den plassering en finner riktig. Ved tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til størrelse, varetype og andre tekniske faktorer. Ansiennitet på Ottamartnan vil også bli tillagt vekt.

5. Næringsmidler
Varer som ikke er registrert på registreringsskjema, tillates ikke omsatt under Ottamartnan. Utstillere som har smaksprøver eller salgsvarer i sitt varesortiment, må oppgi dette ved bestilling. Utstillere er selv ansvarlige for at de produkter som selges har de nødvendige godkjenninger.

6. Videresalg av tildelt plass
Videresalg av tildelt plass er ikke tillatt. Dersom flere firmaer går sammen om salgsplass, skal hvert firma betale registreringsavgift.

7. Ankomst/montasje/avreise
Utstillere som er tildelt plass, skal ved ankomst henvende seg til Martnaskontoret for utlevering av deltagerbevis og anvisning av plass. Ingen må starte opprigging uten å ha fått anvisning fra arrangør. Bestilt plass som ikke er benyttet innen kl. 12.00 på åpningsdagen kan fritt disponeres av Ottamartnan hvis det ikke foreligger en spesiell avtale. Montering av stand kan begynne dagen før Ottamartnan fra 10.00 og må være ferdig innen kl. 14.00 på åpningsdagen. NB! Ingen stand skal pakkes, tømmes for varer eller forlates før Ottamartnan offisielt er avsluttet.

8. Avfall
Utstilleren har selv ansvar for avfall rundt egen stand. Ottamartnan vil belaste utstiller for kostnader ved forsømmelse mot dette. Når standen er demontert, skal området være ryddet og fritt for evt. dekorasjoner/reklameplakater.

9. Oppførsel/folkeskikk
Ottamartnan krever høvisk opptreden av alle selgere/utstillere og deres representanter. Stand skal ikke betjenes av berusede personer. Selgere/utstillere må rette seg etter alle pålegg gitt av Ottamartnan. Dette kan bl.a. gjelde regulering av lydnivå på lydanlegg på stand.

10. Ansvar
Ottamartnan holder vakter under hele arrangementet, men kan ikke stilles ansvarlig for tyveri eller skade på utstillings- og salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy eller lignende. Utstiller må selv forsikre sine varer og utstyr.

11. Andre forskrifter
Ottamartnan avholdes med tillatelse fra Sel kommune. I tillegg gjelder politivedtekter og brannvedtekter for Sel kommune. Brudd på disse bestemmelsene vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Ottamartnan. I slike tilfeller vil også generell avvisning i fremtidige arrangement bli vurdert. Slik bortvising gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift, eller erstatning av tapt fortjeneste. Vedtak om bortvisning skjer av den styret i Otta Handels- og Næringsforening bemyndiger til dette.

Force majeure
Arrangøren forbeholder seg retten til å kunne avlyse martnan for forhold som ligger utenfor arrangørens kontroll og som gjør det umulig å gjennomføre arrangementet som forutsatt. Dette gjelder for eksempel ved flom, brann eller epidemier. Ved avlysning i henhold til denne bestemmelse fraskriver arrangøren seg ansvar overfor utstillerne som følge av avlysningen. I slike tilfeller har arrangøren ingen forpliktelser utover å tilbakebetale forskuddsbetalt standleie